De laatste raadsvergadering voor het zomerreces met een gevarieerde agenda

Gepubliceerd op 11 juli, 2024.

Oproep stop (voorlopig) met windturbines

Lokaal Hellendoorn heeft een motie (voorstel) gemaakt om als gemeenteraad de provincie op te roepen voorlopig een pas op de plaats te maken bij het windbeleid en het verstrekken van vergunningen voor windturbines. Er is nog veel onduidelijk over de gezondheidseffecten en de mensen in de aangewezen gebieden hebben veel tegenstand. Het voorstel, welke CDA en VVD ook mede indienden- heeft het gehaald en de oproep gaat richting provincie. Meerder gemeenteraden doen dit beroep op de provincie. We hopen dat ze nu eens ‘echt’ luisteren in Zwolle

Serieus nemen inwoners en dorpsraad Hellendoorn bestemming voorkeursrecht perceel Hellendoorn Noord

Tot onze grote verbazing zagen we dat burgemeester en wethouders een brief stuurde naar omwonenden dat op een perceel grond een voorkeur komt te liggen en dat ze hierbij schrijven dat zij van mening zijn dat dit gebruikt kan worden voor kleinschalige bedrijvigheid terwijl dit niet in het besluit stond en een meerderheid van de gemeenteraad duidelijk heeft aangegeven dit nog niet op die manier te willen bestemmen.Lokaal Hellendoorn wil eerst participatie en een visie met de Dorpsraad ontwikkelen en ziet ook andere kansen/locaties voor een bedrijventerreintje. We stelden vragen maar de wethouder antwoordde dat participatie andere opties kan opleveren. Dit is de omgekeerde wereld. Wij zeggen eerst participatie en dan pas een bestemming aangeven. Het laatste is voor Lokaal Hellendoorn hier nog niet over gezegd.

Gezond huishoudboekje en het juiste doen voor de gemeente

Er waren veel financiële stukken (jaarrekening 2023, financieel overzicht 1e 5 maanden 2024 en kaders voor de toekomst) op de agenda. Ze doen ertoe om te controleren of het goede doen met het gemeentegeld wat we hebben afgesproken maar ook bij te sturen als dit nodig is en of het gemeentelijk huishoudboekje gezond is.
Veel plannen heeft de gemeente moeten doorschuiven. Oproep van Lokaal Hellendoorn eerst te bekijken wat echt nodig is en realistischer te begroten. En de lasten voor de burgers te beperken en afvalstoffenheffing te verlagen. We weten dat er minder geld komt van het rijk maar we willen niet op voorhand bezuinigen op speelplaatsen en plannen voor kunstgras voor voetbalverenigingen die nog geen kunstgras hebben.
We stelden tevens voor de reserve van 5,7 miljoen voor opvang Oekraïners breder in te zetten voor het hele sociaal domein waar we grote tekorten verwachten.
Een goed voorstel (van CDA en VVD) geld van het overschot van 2023 te besteden aan activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding heeft Lokaal Hellendoorn omarmt.

Verleden en toekomst

Lokaal Hellendoorn draagt cultuurhistorie en het bewaren hiervan een warm hart toe. Wij vinden het voorstel van het college om de Historische ver. Hellendoorn-Nijverdal voor 1 jaar 2025 subsidie te verstrekken prima. Ondertussen kan er gewerkt worden aan een visie (door de raad voorgesteld) met een voorstel hoe alle historische organisaties ondersteund kunnen worden.